Avifol

Folic Acid 5mg + Methylcobalamin 500mcg + Adenosylcobalamin 500mcg

Avifol-XT

Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Zinc 22.5 mg

FCA

Adenosylcobalamin 500 mcg+Carbonyl Iron 50 mg+Folic Acid 5 mg